>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:3


  tick  حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان تحت پوشش بهزیستی شهرستان کرمان - صفحه:189-199

  tick  بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن در حذف اسیدهیومیک از محیط های آبی در حضور کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده - صفحه:200-211

  tick  بررسی آگاهی و میزان شیوع رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه کننده به خانه های سلامت تهران در سال 1391 - صفحه:212-221

  tick  بررسی وضعیت استفاده از منابع اطلاعات سلامت در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقایسه با مراکز بهداشت شهرستان های تابعه در سال 1391 - صفحه:222-230

  tick  بررسی مقایسه‌ای جذب فنل از محلول های آبی توسط گیاهان آزولا و کانولا اصلاح شده : مطالعه ایزوترمی و سینتیکی - صفحه:231-244

  tick  رابطه امنیت اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:245-255

  tick  بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت بیماران در استان کرمان - صفحه:256-268

  tick  بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس در دانش آموزان دختر گناباد با کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:269-281
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved