>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:4


  tick  بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا در سال 1392 - صفحه:223-232

  tick  بررسی کارایی نانولوله کربنی چند دیواره در حذف رنگ ژانوس گرین از محلول های آبی : مطالعه موردی رودخانه گنج نامه همدان - صفحه:282-292

  tick  شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان شهر کرمان - صفحه:282-292

  tick  تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: مطالعه اسنادی - صفحه:293-303

  tick  بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:304-312

  tick  بررسی وضعیت تخصیص بیماران اورژانسی قلب و عروق و داخلی در پایگاه های اورژانس شهر شیراز و ارایه الگوی بهینه با استفاده از مدل حمل و نقل - صفحه:313-322

  tick  ارتباط رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران شاغل در بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال 1391 - صفحه:341-350

  tick  بررسی مواجهه محیطی و شغلی با جیوه در ایران: یک مرور سیستماتیک - صفحه:351-368
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved