>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  بررسی کارایی حذف آمونیاک توسط جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده از نمونه آب سد اکباتان همدان - صفحه:262-273

  tick  بررسی مراحل پذیرش ماموگرافی بر اساس مدل مراحل تغییر و ارتباط آن با تهدید درک شده و باورهای تقدیرگرایی در زنان ترکمن - صفحه:274-284

  tick  بررسی عوامل موثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری :91-90 - صفحه:285-295

  tick  بررسی میزان فلزات سنگین (روی، مس، سرب و کادمیوم) در رودخانه آبشینه همدان - صفحه:296-304

  tick  ارزیابی میزان مواجهه کارگران واحد بچینگ یک پروژه سد سازی با گرد و غبار سیمان قبل و بعد از اقدامات کنترلی - صفحه:305-315

  tick  ارزیابی شدت روشنایی و تابش فرابنفش در کتابخانه ها و سایت های رایانه دانشگاه های شهر ایلام - صفحه:316-325

  tick  اثرات طرح هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر هزینه هتلینگ: مطالعه موردی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران - صفحه:326-339

  tick  ارزیابی کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها درسال 1391 - صفحه:340-352
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved