>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:1


  tick  مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدل های Fuzzy-Ahp و Fuzzy-Topsis در محیط Gis: مطالعه موردی شهر پاکدشت استان تهران - صفحه:1-13

  tick  حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات آهن صفر (Cmfe0): مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک - صفحه:14-27

  tick  مطالعه تعادل و سینتیک جذب رنگ دایرکت بلو 71 توسط گل قرمز از محیط های آبی - صفحه:28-37

  tick  بررسی تغییرات شاخص های اسپیرومتری در جوشکاران یک کارخانه تولید آبگرمکن در نیشابور بعد از 4 سال - صفحه:38-47

  tick  رابطه نگرش، خصوصیات شخصیتی و منبع کنترل ادراک شده با انواع رفتارهای رانندگی - صفحه:48-61

  tick  بررسی میزانآمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرای مواجهه با حوادث غیرمترقبه - صفحه:62-70

  tick  رفتارهای سینتیکی و کینتیکی نانوذره Sio2در جذب اسید هیومیک از محیط های آبی-بررسی موردی آب سد علویان - صفحه:71-83

  tick  بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:84-93
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved