>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:3


  tick  آسیب‌شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان) - صفحه:1-14

  tick  سنجش و ارزیابی شاخص کیفیت زندگی در شهرهای متوسط اندام (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج) - صفحه:15-36

  tick  بررسی تاثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از Gis - صفحه:37-60

  tick  سنجش و اولویت‌بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد) - صفحه:61-76

  tick  سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری - صفحه:77-98

  tick  سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای (مطالعه موردی:استان خوزستان) - صفحه:99-114

  tick  بررسی ضرورت ایجاد و ارزیابی عملکرد شهر جدید عالیشهر - صفحه:115-134

  tick  تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی) - صفحه:135-156

  tick  ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله‌های مجاور صنایع شهری: مطالعه موردی منطقه 8 شهر اهواز - صفحه:157-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved