>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:1


  tick  بررسی ساز وکار تاثیرگذاری شاخص‌های سرمایه اجتماعی در حکمروایی مطلوب شهری با استفاده از Amos - صفحه:1-24

  tick  بررسی عوامل موثر بر گرایش روستاییان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید - صفحه:25-42

  tick  تحلیلی بر وضعیت شاخص های بهداشتی درمانی در شهرستان های استان کرمانشاه با بهره‌گیری از مدل‌های Topsis، Ahp و تحلیل خوشه‌ای - صفحه:43-64

  tick  تحلیل اکتشافی ابعاد اجتماعی- اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی - صفحه:65-86

  tick  تاثیر کاهش منابع آب بر کشاورزی طی سال‌های آبی (1391-1370)با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی (مطالعه موردی: شهرستان لنجان) - صفحه:87-102

  tick  سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی - صفحه:103-126

  tick  بررسی تاثیر وام مسکن روستایی در کیفیت ساخت و سازهای جدید مسکونی، مطالعه موردی شهرستان شفت - صفحه:127-142

  tick  ارزیابی عملکرد و سنجش میزان رضایتمندی از سیستم اتوبوس‌رانی تندرو (Brt) در کلان شهر اصفهان - صفحه:143-168

  tick  بررسی وضعیت تعادل فضایی نظام شهری ایران در سطوح ملی- منطقه‌ای طی 60 سال اخیر - صفحه:169-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved