>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1394 - دوره:19 - شماره:3


  tick  طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی - صفحه:1-29

  tick  چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی ابزارهای تسهیم دانش: (مورد مطالعه : گروه مپنا) - صفحه:31-54

  tick  استخراج مولفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی - صفحه:55-75

  tick  طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی - صفحه:77-106

  tick  مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران - صفحه:107-133

  tick  الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی - صفحه:135-160

  tick  استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسیله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت - صفحه:161-184

  tick  انتخاب تامین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای Dea با مرز دوگانه - صفحه:185-210

  tick  مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تاکید بر ایران - صفحه:211-234
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved