>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:3


  tick  ارایه مدل مالی به منظور حل اختلاف در قراردادهای مشارکتدولتی– خصوصی با استفاده از نظریه بازی - صفحه:1-24

  tick  توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی - صفحه:25-45

  tick  طراحی مدل ارزیابی علل موثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی - صفحه:47-66

  tick  رویکرد انتقادی و پسا‌مدرن به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد - صفحه:67-94

  tick  روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک - صفحه:95-112

  tick  بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع (Tqm) بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) - صفحه:113-131

  tick  به‌کارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی کارکنان - صفحه:134-156

  tick  تدوین مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه‌های بین سازمانی - صفحه:158-179

  tick  بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی - صفحه:181-203

  tick  بررسی جایگاه مرکز آمار ایران با استفاده ازروش Ahp - صفحه:205-226
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved