>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1392 - دوره:17 - شماره:3


  tick  زمان‌بندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی - صفحه:1-21

  tick  طراحی مدل ارتقا سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی - صفحه:23-47

  tick  تعیین مهم‌ترین دسته‌های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی - صفحه:49-69

  tick  بررسی خطرپذیری اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار - صفحه:71-85

  tick  ارزیابی و محاسبه بهره‌وری گروه‌های صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای‌شناسی سیستمی - صفحه:87-111

  tick  ارزیابی بازده بلند‌مدت عرضه‌های عمومی اولیه با رویکرد مدل فاما و فرنچ و تاکید بر نقد شوندگی و اهرم - صفحه:113-127

  tick  ارایه رویکرد ترکیبی Anp-Dematel فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تامین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران - صفحه:129-149

  tick  برندسازی داخلی و عملکرد برند در بانک:نقش تعدیل گر جو رقابتی و رضایت شغلی - صفحه:151-165

  tick  بررسی تاثیر عوامل جامعه‌شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار - صفحه:167-189

  tick  بررسی کارایی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:191-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved