>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1392 - دوره:17 - شماره:2


  tick  طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی - صفحه:1-18

  tick  رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان - صفحه:19-41

  tick  بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده - صفحه:43-67

  tick  مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری - عملی و استلزامات - صفحه:69-104

  tick  استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(Erp) - صفحه:105-124

  tick  برخورد با پیچیدگی زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) - صفحه:125-143

  tick  طراحی الگوی رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کنندة ویژگی های نمونه پژوهش - صفحه:145-175

  tick  فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران - صفحه:177-195

  tick  پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی - صفحه:197-222

  tick  رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی - صفحه:223-242
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved