>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1392 - دوره:17 - شماره:1


  tick  کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (Dea) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-19

  tick  شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (Ism) - صفحه:21-40

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی - صفحه:41-72

  tick  طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران - صفحه:73-94

  tick  بررسی قانون بن فورد در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:95-110

  tick  بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی - صفحه:133-148

  tick  بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک - صفحه:149-168

  tick  تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی:ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی - صفحه:169-188

  tick  بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان - صفحه:180-200

  tick  بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران - صفحه:201-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved