>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:3


  tick  سنجش اثربخشی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادله های ساختاری - صفحه:1-20

  tick  طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان - صفحه:21-38

  tick  شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم : شرکت داروگر - صفحه:39-58

  tick  ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) - صفحه:59-81

  tick  نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران - صفحه:83-103

  tick  ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی - صفحه:105-130

  tick  مطالعه میزان تاثیر پذیری مدیریت دانش از فرهنگ سازمانی و رابطه آن با پرورش کارکنان دانشی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی - صفحه:131-150

  tick  سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ - صفحه:153-173

  tick  استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی - صفحه:175-202

  tick  مدل تأثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری - صفحه:203-223
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved