>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:1


  tick  تاملی برآثار گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران - صفحه:1-18

  tick  اثر بخش ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان های موفق - صفحه:19-37

  tick  تجزیه تشخیص آرمانی پارادیمی نوین به طبقه بندی در علم مدیریت - صفحه:39-51

  tick  بررسی روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران - صفحه:53-72

  tick  ترکیب روش های خوشه بندی، Ahp و کانو برای توصیف خدمات بانک سامان (مطالعه موردی: شهرستان قم) - صفحه:73-91

  tick  بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل Apt - صفحه:93-106

  tick  کاربرد زنجیره مارکف برای ارائه سیاست های بخشودگی مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی پویا - صفحه:107-129

  tick  ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری - صفحه:131-148

  tick  پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تاثیر متغیر کارایی در بهبود الگو - صفحه:149-165

  tick  الگوی هم راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان - صفحه:167-187
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved