>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:2


  tick  تحلیل فرایند فراموشی فعال دانش های کهنه و قدیمی: بیمارستان شهید هاشمی نژاد - صفحه:1-18

  tick  بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری شرکت کاشی الماس کویر - صفحه:19-33

  tick  تبیین فراگرد شکل گیری استراتژی در سازمان های دولتی فعال در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:35-56

  tick  دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده - صفحه:57-71

  tick  روشی برای غربال سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی - صفحه:73-90

  tick  تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب و کار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (شواهدی مبتنی بر داده های Gem ایران، کرواسی و دانمارک) - صفحه:91-111

  tick  رابطه بین شیوه های آموزش کارکنان با فرایندهای مدیریت دانش سازمانی: در صنعت هسته ای - صفحه:113-128

  tick  یک رویکرد جدید برای انتخاب تامین کنندگان در حضور داده های نادقیق: Dea با مرزهای دوگانه - صفحه:129-150

  tick  تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی - صفحه:151-166

  tick  مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرایند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن - صفحه:167-188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved