>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:3


  tick  ارائه معماری نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ‏ با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند‏ - صفحه:1-22

  tick  ارائه الگویی برای بهینه سازی طبقه بندی اطلاعات دارایی های ثابت در ترازنامه شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:23-42

  tick  ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد Qfd پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان - صفحه:43-60

  tick  مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تاثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی - صفحه:61-86

  tick  شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن - صفحه:87-104

  tick  بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» - صفحه:105-128

  tick  ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک - صفحه:129-148

  tick  رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی فازی: قیمت نفت - صفحه:149-168

  tick  بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان - صفحه:169-190

  tick  ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب - صفحه:191-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved