>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:2


  tick  مدلسازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران - صفحه:1-19

  tick  بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی - صفحه:21-46

  tick  زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته (با تاکید بر مدل های برنامه ریزی عدد صحیح) - صفحه:47-69

  tick  بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور - صفحه:71-84

  tick  بررسی عوامل موثر در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی - صفحه:85-105

  tick  اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری - صفحه:107-132

  tick  تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدورلیک در ایران - صفحه:133-150

  tick  به کارگیری Qfd فازی در مدیریت استراتژیک عرضه محصول: مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک - صفحه:151-179

  tick  رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر معنویت سازمانی - صفحه:181-203

  tick  اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه وتحلیل چند معیاره رضایت (Musa) - صفحه:205-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved