>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1389 - دوره: - شماره:68


  tick  ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگ سازی استراتژی های تغییر سازمانی - صفحه:1-22

  tick  ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه - صفحه:23-59

  tick  رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت - صفحه:61-89

  tick  بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی - صفحه:91-119

  tick  تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل فرایندی تغییر شرکت برق منطقه ای خراسان - صفحه:121-143

  tick  مروری بر رویکردهای رتبه بندی شرکت ها: نقد و بررسی و ارائه الگو - صفحه:145-171

  tick  بررسی عوامل موثر بر مدیریت تاثیر و پیامدهای آن - صفحه:173-194

  tick  تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای هم راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان - صفحه:195-226

  tick  بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی پر خطر جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی - صفحه:227-249

  tick  بررسی رابطه بین پاسخ گویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمان های دولتی مناطق 22 گانه شهر تهران - صفحه:251-274
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved