>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1389 - دوره: - شماره:66


  tick  بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها(مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) - صفحه:1-20

  tick  تحلیلل پوششی داده‌ها(Dea) ؛ رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان‌ها - صفحه:21-44

  tick  طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی - صفحه:45-65

  tick  بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ - صفحه:68-97

  tick  طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان‌های لبنان (مدیریت بیمارستان) - صفحه:99-121

  tick  بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های دولتی - صفحه:123-147

  tick  الگوریتمی برای اندازه‌گیری قابلیت خدمت‌رسانی زنجیره‌های تأمین، با رویکردMcdm فازی - صفحه:149-172

  tick  طراحی زیبایی محصول با استفاده از مهندسی ارزش - صفحه:173-201

  tick  پیش‌بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه‌های عصبی: مطالعة موردی در ایران - صفحه:203-220

  tick  ارائة مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان‌‌ها در زمینة مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) - صفحه:221-243
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved