>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم شناختی و رفتاری   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:1


  tick  مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بومی‌شده و آموزش شناختی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد و عواطف شغلی کارکنان - صفحه:1-20

  tick  تاثیر آموزش‌ مهارت‌های زندگی بر علایم اضطراب اجتماعی و شیوه‌های مقابله‌ای با استرس در نوجوانان خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی - صفحه:21-36

  tick  پنج عامل بزرگ شخصیت و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان دارای اختلال بدکارکردی جنسی - صفحه:37-50

  tick  مطالعه اثرهای حالت‌های فراشناختی، راهبردهای پردازش و نظم‌دهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان - صفحه:51-66

  tick  تاثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش‌آموزان مقطع دبیرستان - صفحه:67-80

  tick  ارایه مدلی برای بررسی تاثیر راهبردهای الگوی تفکر سازنده بر خود ـ کارآمدی دانشجویان از طریق اثر گالاتیا - صفحه:81-94

  tick  اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر میزان علایم نقص توجه و بیش‌فعالی دانش‌آموزان سنین 9-4 سال - صفحه:95-106

  tick  تبیین راهبردهای مدیریت قلدری بر اساس خودکارآمدی معلمان: نقش میانجی‌گرایانه باورها و نگرش‌های معلمان درباره قلدری دانش‌آموزان - صفحه:107-120

  tick  اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون‌مدار کلاس درس بر میزان عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر - صفحه:121-132

  tick  تاثیر آموزش سیستم ارتباطی مبادله تصویر (پکس) بر مهارت‌‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک - صفحه:133-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved