>
Fa   |   Ar   |   En
   ورزش و علوم زیست حرکتی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن هیستون داستیلاز 4 بطن چپ موش های نر ویستار - صفحه:1-11

  tick  تاثیر مصرف عناب بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید - صفحه:16-26

  tick  اثر زودگذر اجرای حرکت اسکات به صورت تک پا و جفت پا بر شاخصهای عملکردی و الکترومایوگرافی پرش عمودی مردان ورزشکار - صفحه:27-36

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشگر C نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق - صفحه:37-48

  tick  تاثیر حاد دو نوع فعالیت بدنی هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی عامل تغذیه ای مشتق از مغز و کورتیزول مردان فعال - صفحه:49-57

  tick  تاثیر تمرین استقامتی و مصرف متادون بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک - صفحه:58-68

  tick  تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی شدید بر بیان پروتئین مایوکاین های Il-6،Il-1β و Tnf-Α در عضله تند تنش موش های صحرایی دیابتی - صفحه:69-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved