>
Fa   |   Ar   |   En
   ورزش و علوم زیست حرکتی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر گرم کردن بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری دانشجویان پسر غیرورزشکار پس از انقباض های برون گرا - صفحه:5-12

  tick  تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر پاسخ پروتئین شوک گرمایی پلاسمایی موشهای صحرایی هنگام اجرای فعالیت مقاومتی - صفحه:13-23

  tick  تاثیر تمرین مقاومتی کوتاه مدت با دو شدت متفاوت بر غلظت سرمی سیتوکینهای ضدالتهابی و مقادیر تریگلیسیرید و گلیکوژن کبدی موشهای صحرایی - صفحه:24-32

  tick  رابطه بین دانش تغذیه، ترکیب بدن و سطح فعالیت بدنی در زنان میانسال چاق و کم وزن - صفحه:33-43

  tick  بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی Fabp5 پس از یک دوره تمرینات هوازی با شدت فزاینده در زنان دارای وزن طبیعی و اضافه وزن - صفحه:44-52

  tick  تاثیر مصرف کوتاه مدت Hmb بر تغییرات Ldh و Crp ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید در دانشجویان پسر غیر ورزشکار - صفحه:53-61

  tick  تاثیر دوازه هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Abcg1 زنان چاق کم تحرک - صفحه:62-70

  tick  تاثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیروئید و آلکالین فسفاتاز ویژه استخوان در زنان چاق غیرفعال - صفحه:71-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved