>
Fa   |   Ar   |   En
   ورزش و علوم زیست حرکتی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:1


  tick  تاثیر الگوی باردهی در پروتکلهای درماندهساز بر آستانه بی هوازی دختران جوان غیرفعال - صفحه:5-13

  tick  اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر اسپرماتوژنز و هورمون‌های تولید مثلی در موش‌های نر - صفحه:14-21

  tick  بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتیگیران - صفحه:22-30

  tick  اثر مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباضهای برونگرا در مردان تمرین نکرده - صفحه:31-41

  tick  تاثیر انواع مختلف بازیافت پس از فعالیت شدید بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی در دانشجویان پسر فعال - صفحه:42-51

  tick  تاثیر مصرف مکمل کراتین بر برخی شاخص‌های عملکردی بازیکنان جوان فوتبال - صفحه:52-60

  tick  تغییرات بیان ژن ویسفاتین بافت چرب احشایی در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی درموش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:61-74

  tick  پاسخ‌های همودینامیک پس از فعالیت ورزشی تناوبی دویدن و شنا‌کردن در مردان جوان تمرین‌کرده - صفحه:75-84

  tick  روایی و پایایی آزمون تناوبی ریکاوری یویو 2 در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان فوتسال زن نخبه - صفحه:85-92

  tick  رابطه بین ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکردی نوجوانان و جوانان تیم ملی قایقرانی کایاک بانوان ایران - صفحه:93-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved