>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:1


  tick  طراحی رویه مدیریتی استاندارد برای بازدیدهای بهداشتی از محیط کار - صفحه:1-11

  tick  مطالعه‌ی به کارگیری خدمات سلامت روان از راه دور برای جانبازان از دیدگاه متخصصان - صفحه:12-22

  tick  بررسی میزان رعایت معیارهای مدیریت دانش در وب‌سایت‏‌های کتابخانه‏‌های دیجیتالی منتخب در ایران - صفحه:23-35

  tick  اولویت‌بندی سیاست‌گذاری در بهبود رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در زنان کارگر: یک مطالعه تلفیقی متوالی - صفحه:36-50

  tick  پایایی و روایی پرسش‌نامه آمادگی برای یادگیری بین‌حرفه‌ای - صفحه:51-58

  tick  تاملی در فلسفۀ روشمندی فهم روایات طبی - صفحه:59-68

  tick  بررسی آگاهی پزشکان در زمینه رادیوبیولوژی و دوز دریافتی بیماران در آزمون‌های پرتونگاری تشخیصی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:69-81

  tick  سنجش نگرش ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:82-92

  tick  تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روند شکایت بیماران در بیمارستان‌های دولتی شهر شیراز - صفحه:93-103

  tick  برآورد هزینه تمام شده تربیت دانشجو به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:104-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved