>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی فراوانی آلودگی‌های میکروبی در فرآورده‌های سلولزی عرضه شده در سطح شهر تهران - صفحه:90-100

  tick  بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس مدل هفت ستونی اسکانل در دانشگاه جندی شاپور اهواز - صفحه:101-112

  tick  سنجش دانش فنی مدیران بهداشت و درمان در زمینه بودجه در استان آذربایجان شرقی - صفحه:113-120

  tick  مجموعه حداقل داده‌های سیستم گزارش دهی رادیولوژی برای تبادل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران - صفحه:121-133

  tick  مطالعه‌ی تطبیقی مجموعه حداقل داده‌های پرونده‌ی سلامت ورزشکاران در کشورهای منتخب و ارایه‌ی الگو برای ایران - صفحه:134-142

  tick  ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای دولت الکترونیک - صفحه:143-153

  tick  عوامل بازدارنده محیطی در انتقال و تجاری سازی نتایج تحقیقات نانوپزشکی در ایران: یک مطالعه‌ی کیفی - صفحه:154-168

  tick  بررسی اثر دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در موشهای صحرایی نر - صفحه:169-175
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved