>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:4


  tick  عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در محیط بالینی از دیدگاه پرستاران - صفحه:262-277

  tick  آمادگی سازمانی جهت استقرار نظام پیشنهادات کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:278-286

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر اساس مدل پذیرش فناوری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:287-298

  tick  چالشهای تولیت در نظام آموزش پزشکی کشور: رویکرد کیفی - صفحه:299-311

  tick  بررسی و مقایسه میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی جهت استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه:312-324

  tick  تعیین توان بالقوه انگیزشی مشاغل با استفاده از مدل ویژگیهای شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:325-336

  tick  تاثیر اعتباربخشی بیمارستان بر ارایه خدمات از دیدگاه صاحبنظران: مطالعه کیفی - صفحه:337-353

  tick  عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان براساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان قزوین - صفحه:354-365

  tick  روابط کتابشناختی اثر به اثر در حوزه های موضوعی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی - صفحه:366-375
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved