>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:5


  tick  بررسی ارتباط بین خودباوری مدیران پرستاری با رضایتمندی بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:330-341

  tick  مطالعه روشهای ارزشیابی دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:342-353

  tick  بررسی شیوه کورسازی، نوع مداخله و حوزه‌های موضوعی در کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل شده - صفحه:354-364

  tick  ارزیابی کارایی بیمارستان‌ها با استفاده از مدل پابن– لاسو در دانشگاه علوم پزشکی لرستان - صفحه:365-375

  tick  تحلیل محیط داخلی بیمارستان شهید رجایی گچساران بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد - صفحه:376-382

  tick  مطالعه ارتباط تعداد عروق کرونر درگیر با برخی عوامل خطر با استفاده از روش آنژیوگرافی - صفحه:383-391

  tick  مطالعه فراوانی نسبی استافیلوکوکوس اوریوس(Sa) و استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متیسیلین(Mrsa) در بین کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهید صدوقی یزد - صفحه:392-402

  tick  بررسی برخی عوامل موثر بر چاقی در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:403-411
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved