>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:6


  tick  ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:412-422

  tick  تحلیل خبرگان از نقاط قوت فاز اول اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت : رویکرد کیفی - صفحه:423-433

  tick  تبیین تجارب اداری – رفاهی مربیان و رابطین بهداشت در قطع ارتباط با مراکز مجری برنامه در استان مرکزی: یک مطالعه کیفی - صفحه:434-444

  tick  رابطه بین اعتماد و همانندسازی با اهداف بیمارستان با تلاش برای بهبود مداوم در گروه پرستاری بیمارستانهای خصوصی شهر شیراز - صفحه:445-457

  tick  ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های منتخب شهر تهران 1390 - صفحه:458-466

  tick  بررسی نقش استرپتوکوک موتانس در ایجاد پوسیدگی دندان در کودکان حساس و مقاوم به پوسیدگی - صفحه:467-477

  tick  مقایسه همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تاثیر مجلات انگلیسی پزشکی داخلی در دو نمایه نامه Wos و Isc - صفحه:478-488

  tick  شناسایی عوامل تنش زای ایجادکننده نارضایتی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در شهر کرمان - صفحه:489-497
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved