>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:1-2


  tick  تحلیل کارایی واحدهای مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (Dfa) طی سالهای 1387-1385 - صفحه:9-17

  tick  بررسی میزان تولیدات علمی حوزه پزشکی ایران بر مبنای مدارک نمایه شده از مجلات علمی در پایگاه های اطلاعاتی منتخب، در فاصله سال های 2009-2005 - صفحه:18-30

  tick  بررسی فرایند سیستم اطلاعات بالینی بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:31-43

  tick  میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستان های تیپ یک دانشگاه علوم پزشکی تهران: مطالعه مقطعی در سال 1388 - صفحه:44-53

  tick  بررسی میزان انطباق چکیده مقاله های مجلات فارسی زبان دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای ایزو 214 و دستورالعمل گروه ونکوور در سال 1388 - صفحه:54-61

  tick  تعیین فاکتور های مؤثر در نیـاز به دریـافت خون بیماران تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونری در رابطه با جنس - صفحه:62-71

  tick  مقایسه فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب از دیدگاه مدیران اجرایی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:72-87

  tick  عوامل تعیین کننده استعمال سیگار در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جهرم - صفحه:88-96

  tick  بررسی سطح رضایتمندی بیماران در بیمارستان بهارلو در سال 1387 - صفحه:97-103

  tick  بررسی درصد زنده مانی و فعالیت متابولیکی سلول در رده سلولی Nb4 تیمار شده با Azt - صفحه:104-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved