>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:3-4


  tick  بررسی میزان شیوع هیپرکلسترولمی و برخی عوامل مرتبط با آن در استان گلستان - صفحه:10-24

  tick  جداسازی سویه های اشریشیاکلی مهاجم(Eiec) از اسهال کودکان با تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (Pcr) - صفحه:25-30

  tick  بررسی میزان رعایت ملاحظات ایمنی در بخش رادیولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:31-37

  tick  میزان مشارکت کارکنان پرستاری در تصمیم گیری های راهبردی در بیمارستان شریعتی - صفحه:38-46

  tick  مقایسه دو روش نمونه گیری از ترشحات واژینال برای تشخیص عفونت تریکومونایی - صفحه:47-54

  tick  بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی در رشته های علوم پزشکی در کشورهای منتخب - صفحه:55-69

  tick  فراوانی اسینتو باکترهای جدا شده از کشت خون در آزمایشگاه بیمارستان شریعتی تهران - صفحه:70-75

  tick  بررسی آگاهی و نگرش مدیران ارشد و میانی بیمارستانها درخصوص امکان اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:76-84

  tick  نگرش بیماران بستری نسبت به فناور یهای اطلاعاتی در بیمارستانهای شهر کاشان سال 1387 - صفحه:85-95

  tick  اندازه گیری آپوپتوز سلول های تک هست های خون محیطی، سطح سرمی فاکتور نکروز دهنده تومورآلفا و پذیرنده نوع یک آن در بیماران ایرانی مبتلا به سپتی سمی و مقایسه آن با افراد سالم - صفحه:96-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved