>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت تولید و عملیات   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:1


  tick  الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه جهت مسئلۀ هم‌زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانی - صفحه:1-20

  tick  بالانس عمودی خطوط مونتاژ چندسویه با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید - صفحه:21-44

  tick  انتخاب بهترین‌ترکیب تامین‌کنندگان با ارائه رویکردی‌ تلفیقی از تصمیم‌گیری با معیارهای‌ چندگانه و درخت تجزیه‌ ‌و‌تحلیل ‌خطا - صفحه:45-64

  tick  توسعۀ یک مدل زنجیرۀ تامین چهارسطحی دوهدفه وحل بااستفاده از روش Stem - صفحه:65-78

  tick  بیشینه‌سازی سود در مسئلۀ دوعاملی پذیرش و زمان‌بندی یکپارچۀ سفارش‌ها - صفحه:79-100

  tick  توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهترین تامین‌کننده باداده‌های غیردقیق و محدودیت‌های وزنی - صفحه:101-118

  tick  زمان‌بندی دروس دانشگاه با استفاده از برنامه ریزی محدودیت - صفحه:119-138

  tick  ارزیابی عمکرد کارکنان دانشیِ واحد تحقیق ‌و توسعه در شرایط برون‌سپاری - صفحه:139-156

  tick  رویکرد شبیه‌سازی- بهینه‌سازی برای یافتن توالی بهینه در مسئلۀ پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوباره‌ کاری - صفحه:157-174

  tick  بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک - صفحه:175-184
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved