>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت تولید و عملیات   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:2


  tick  ایمنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور: رویکرد تحلیل عاملی - صفحه:1-20

  tick  یک روش ترکیبی نوین برای مسئلۀ انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی - صفحه:21-44

  tick  حل مسئلۀ پوشش تدریجی خدمات درمانی با شبیه‌سازی تبرید و روش‌های خوشه‌بندیK-Means و شبکۀ عصبی - صفحه:45-62

  tick  انتخاب سناریوی برتر برای افزایش درآمد ارزی دولت در سیستم انرژی: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم - صفحه:63-82

  tick  یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مکان‌یابی پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای (مطالعۀ موردی: منطقۀ مرکزی شهر اصفهان) - صفحه:83-104

  tick  تعدیل روش حداقل مجذورات برای تعیین وزن شاخص‌ها در محیط فازی شهودی - صفحه:105-116

  tick  تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت تحویل خدمت در دولت الکترونیک (مطالعۀموردی: خدمات الکترونیک دانشگاه یزد) - صفحه:117-136

  tick  طراحی مدل توسعۀ پایدار بازیافت زباله‌های الکترونیکی - صفحه:137-152

  tick  ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تامین سه‌سطحی - صفحه:153-172

  tick  انتخاب سبد سهام با کمک مدل مارتل و زاراس و رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چندشاخصه و خوشه‌بندی: مورد بررسی صنعت دارو - صفحه:173-198

  tick  ارائۀ مدل تلفیقی Iahp/Dea به منظور ارزیابی پیمانکاران صنایع ساخت‌وساز با وجود داده‌های نادقیق - صفحه:199-216

  tick  بخش‌بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات با رویکرد خوشه‌بندی - صفحه:217-234
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved