>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت تولید و عملیات   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی - صفحه:1-20

  tick  پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:21-36

  tick  ارایه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی( - صفحه:37-56

  tick  زمان‏بندی پروژه با داده‌های فازی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید - صفحه:57-74

  tick  ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی - صفحه:75-92

  tick  بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکان‌یابی میانه محور با تخصیص چندگانه - صفحه:93-108

  tick  مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک - صفحه:109-128

  tick  بهینه‌سازی درآمد هتل در حالت وجود تقاضای قطعی و غیرقطعی با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور میهمان - صفحه:129-144

  tick  به کارگیری تکنیک‏های تاپسیس فازی وDea فازی به منظور اولویت‏بندی و انتخاب قابلیت‏های چابکی سازمان - صفحه:145-160

  tick  تعیین و اولویت‌بندی عوامل موثر بر زنجیره‌تامین‌سبز با استفاده از رویکرد تحلیل‌مسیر - صفحه:161-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved