>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت تولید و عملیات   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:1


  tick  توسعه یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه عدد صحیح برای تخصیص کارکنان به موقعیت های شغلی - صفحه:1-20

  tick  ارائه یک مدل Clsc غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و Ε-Constraint - صفحه:21-38

  tick  بکارگیری سیستم های دینامیکی جهت تحلیل تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان - صفحه:39-52

  tick  ارزیابی و انتخاب تامین ‌کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص ‌های ریسک - صفحه:53-70

  tick  بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان - صفحه:71-92

  tick  مدل ساختاری عوامل ارگونومیک موثر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت - صفحه:93-112

  tick  وزن دهی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها در رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ترکیبی ارزش شاپلی و بولزای (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده میخ در کشور) - صفحه:113-124

  tick  اندازه گیری کارایی برند بانک های خصوصی اصفهان بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها - صفحه:125-142

  tick  مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکتهای خودروسازی ایران - صفحه:143-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved