>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبیاری   
سال:1395 - دوره:39 - شماره:2


  tick  پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا - صفحه:1-13

  tick  اثر حضور طوقه مشبک بر عمق آب شستگی اطراف پایه پل مکعبی شکل - صفحه:15-25

  tick  بررسی آزمایشگاهی ابعاد چاله آبشستگی در بالادست دریچه تحتانی مخزن سد برای شکل‌ های مختلف دریچه روزنه ‌ای با استفاده از رسوب ‌شویی تحت فشار - صفحه:27-38

  tick  تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه‌ گیری آن‌ ها در سه روش خاک‌ ورزی‌ در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان - صفحه:39-48

  tick  بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش ‌های زیرزمینی - صفحه:49-58

  tick  ارزیابی روش Fao-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه - صفحه:59-78

  tick  ارزیابی فنی سامانه ‌های آبیاری قطره‌ای ( مطالعه موردی: کشت و صنعت شهید رجایی دزفول) - صفحه:79-88

  tick  بهینه سازی بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با رویکرد مرتب سازی نامغلوب - صفحه:89-100

  tick  بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی - صفحه:101-114

  tick  بهینه‌ سازی الگوی کشت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ‌ریزی خطی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - صفحه:115-124

  tick  کاربرد شبکه‌های عصبی بیزین، ماشین بردار پشتیبان و برنامه‌ ریزی بیان ژنی در تحلیل بارش – رواناب ماهانه (مطالعه موردی:رودخانه کاکارضا) - صفحه:125-138

  tick  اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت - صفحه:139-148

  tick  تاثیر زمانی‌ چند مالچ‌‌ روی خصوصیات فیزیکی خاک - صفحه:149-158

  tick  شبیه ‌سازی عددی امواج غلتان در تنداب ‌ها - صفحه:159-166

  tick  شبیه‌ سازی عددی الگوی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر در اطراف آبشکن‌ قائم و زاویه دار با مدل عددی Flow-3d - صفحه:167-179

  tick  اندرکنش پارامتر فرسایش و الگوی آبشستگی در حوضچه استغراق - صفحه:181-193
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved