>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبیاری   
سال:1392 - دوره:36 - شماره:3


  tick  پایش و پیش بینی خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص خشکسالی Spi و زنجیره مارکوف - صفحه:1-12

  tick  بررسی شدت اختلاط جریان غلیظ در مقاطع همگرا و مقایسه آن با مقاطع ثابت و واگرا - صفحه:13-22

  tick  بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب - صفحه:23-30

  tick  تاثیر توام طوق و کابل بر روی عمق آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه ها - صفحه:31-40

  tick  بررسی و پیش بینی متوسط بارندگی ماهانه با به کارگیری تکنیک Sarima (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی باباامان بجنورد) - صفحه:41-54

  tick  بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی - صفحه:55-66

  tick  تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش بینی آن به کمک سری های زمانی - صفحه:67-80

  tick  کاربرد و مقایسه مدل سری زمانی تجمعی و مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مروست) - صفحه:81-92

  tick  بررسی عددی حساسیت و رفتار سازه های مختلف آبگیر به کمبود یا مازاد برداشت در شرایط جریان غیرماندگار - صفحه:93-107

  tick  کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران - صفحه:109-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved