>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبیاری   
سال:1392 - دوره:36 - شماره:1


  tick  بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف - صفحه:1-10

  tick  ارائه رابطهای تجربی برای کشش آب توسط جریان غلیظ در مقاطع ثابت و همگرا - صفحه:11-21

  tick  مطالعه آزمایشگاهی حذف روی توسط نانو ساختار خاکستر برگ درخت کنار (سدر) از پسابهای صنعتی - صفحه:23-31

  tick  تاُثیرتوام شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد وکارایی مصرف آب (Wue) انار - صفحه:33-44

  tick  تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) - صفحه:45-56

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکی رسوبات همیشه مستغرق مخزن سد دز با استفاده از اندازه گیری - صفحه:57-67

  tick  ارزیابی آزمایشگاهی پوشش های مصنوعی زهکش های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی - صفحه:69-79

  tick  بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی - صفحه:81-88

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زبر بر عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس - صفحه:89-101

  tick  الگوهای تغییرات مکانی و پهنهبندی زمین آماری نیترات و فسفات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد - صفحه:103-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved