>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبیاری   
سال:1392 - دوره:36 - شماره:2


  tick  تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه‌های شنی با کناره‌های چسبنده

  tick  شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(Ann)در سواحل استان مازندران

  tick  نگرشی بر تحلیل عددی معادله ریچاردز جهت مدل‌سازی جریان در خاک‌های‌ غیر اشباع

  tick  بررسی تغییرات عرضی و طولی بستر در پایین دست سد مخزنی کرخه با استفاده از مدل ریاضی Gstars3

  tick  تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 درحوضه کارستی ابوالعباس استان خوزستان

  tick  بررسی تغییر الگوی جریان در آبگیر جانبی با مایل شدن دیواره‌ی کانال اصلی

  tick  اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافی

  tick  حذف نیکل و کادمیم از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ 2

  tick  تخمین غلظت رسوبات معلق رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر سنجنده Modis (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ملاثانی)
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved