>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبیاری   
سال:1391 - دوره:35 - شماره:2


  tick  مقایسه کارایی دو نرم افزار Flow3d و Fluent در تعیین دبی خروجی از مجاری ریز و مارپیچ در شرایط جریان آرام - صفحه:1-12

  tick  تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری - صفحه:13-20

  tick  استفاد از توزیع چهر پارمتری کاپا در تخمین شاخص بارندگی استندارد شده - صفحه:21-32

  tick  بررسی پامترهای موثر بر ضریب موثر بر ضریب حمل رسوب بدنه جریان های غلیظ رسوبی در شرایط غلظت کمتر از ظرفیت حمل - صفحه:33-40

  tick  بهینه سازی قاعده جیره بندی در سد های مخزنی از طریق اتصال الگوریتم ژنتیک به یک مدل شبیه ساز - صفحه:41-50

  tick  مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی دشت جیرفت به کمک مدل Pmwin - صفحه:51-64

  tick  حل عددی معادله ریچارد در جریان غیر اشباع با استفاده از روش حجم محدود - صفحه:65-72

  tick  بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه - صفحه:73-82

  tick  تعیین حداکثر شدت بارش طراحی با استفاده از روش تلفیقی تئوری فرکتال و توزیع احتمالاتی مقادیر تعمیم یافته - صفحه:83-90

  tick  ارزیابی سناریوهای متفاوت کم آبیاری ئ تعیین هیدرومدول و سطح بهینه الگوی کشت در شرایط کم آبیاری - صفحه:91-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved