>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبیاری   
سال:1390 - دوره:34 - شماره:1


  tick  برآورد پتانسیل رواناب بر اساس کاربرد سنجش از دور و Gis در حوضه آبریز خسروآباد - صفحه:1-13

  tick  اثر توام تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعه ای - صفحه:15-23

  tick  اثر تعداد روزهای مرطوب مجاور بر توزیع مقادیر بارش - صفحه:25-34

  tick  تاثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز - صفحه:35-43

  tick  معادلهای جدید جهت بدست آوردن عدد استروهال موج ناشی از عبور آب از موانع استوانه ای - صفحه:45-54

  tick  ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد Scs و اشنایدر در تلفیق با دو مدل تلفات، جهت برآورد سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه ابوالعباس خوزستان) - صفحه:55-66

  tick  شبیه سازی اثر دما بر جریان خروجی از قطره چکان ها - صفحه:67-78

  tick  تعیین خصوصیات جریان و زیرفشار در پی های لایه دار سدهای نفوذ ناپذیر با استفاده از نمودارهای بی بعد - صفحه:79-92

  tick  اثر پرده آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از روش عددی حجم های محدود - صفحه:93-102

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی - صفحه:103-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved