>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند به حسادت برند و پیامدهای آن - صفحه:1-20

  tick  ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان - صفحه:21-38

  tick  اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند - صفحه:39-52

  tick  بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیل کنندگی قابلیت های مرتبط با بازار(مطالعه موردی؛ واحدهای صنعتی استان زنجان) - صفحه:53-72

  tick  ارایه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) - صفحه:73-98

  tick  بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی - صفحه:99-118

  tick  بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری - صفحه:119-138

  tick  بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تامین قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در استان خوزستان) - صفحه:139-162

  tick  بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) - صفحه:163-184

  tick  مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) - صفحه:185-204

  tick  طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران - صفحه:205-230
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved