>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:2


  tick  رتبه‌بندی موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو - صفحه:1-14

  tick  تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد - صفحه:15-36

  tick  الویت‌بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری Fanp - صفحه:37-52

  tick  تاثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل‌کننده - صفحه:53-72

  tick  بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان - صفحه:73-86

  tick  شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه‌ای و تعیین حاکمیت آنها - صفحه:87-108

  tick  ارزیابی انصاف قیمتی ادراک شده بر اساس نظریه اِسنادی - صفحه:109-126

  tick  ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران - صفحه:127-146

  tick  تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهروندان منطقه پنج شهر تهران) - صفحه:147-162

  tick  بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته‌بندی، قصد خرید کالا و ترجیح بسته‌بندی - صفحه:163-184

  tick  ارایه الگوی بهینه استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهر تهران) - صفحه:185-198

  tick  تبیین و بررسی وضعیت B2b تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران - صفحه:199-210

  tick  مطالعه رابطه میان رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند در سازمان‌های خدماتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تنوع طلبی مشتریان و درگیری در قصد خرید - صفحه:211-224
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved