>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارایه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد - صفحه:1-16

  tick  بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین - صفحه:17-36

  tick  بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت - صفحه:37-48

  tick  بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:49-62

  tick  آسیب شناسی برند گردشگری ایران - صفحه:63-80

  tick  بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای - صفحه:81-96

  tick  طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان - صفحه:97-118

  tick  بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان - صفحه:119-138

  tick  شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارایه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (Smes) در صنایع غذایی آذربایجان غربی - صفحه:139-160

  tick  بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (Csm) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) - صفحه:161-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved