>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:2


  tick  تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و بیان ایزوفرم A ژن کاتالاز (Oscat A) در گیاهچه برنج - صفحه:1-16

  tick  چند شکلی ژن پروتیین پرایون(Prp) با استفاده از تکنیک Pcr-Sscp و تعیین توالی مستقیم در گوسفندان نژاد ایرانی قزل، هرکی و ماکویی - صفحه:17-30

  tick  القای کالوس و باززایی مستقیم در ریزنمونه‏های مختلف گیاه دارویی ازمک (Lepidium Draba L.) - صفحه:31-52

  tick  بررسی ساختار و لایه بندی جمعیت گاومیش های اکوتیپ آذری و شمالی با نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلیوتیدی با استفاده از روش های Admixture، Gc، Pca و Mds - صفحه:53-68

  tick  بررسی اپرون مصنوعی در باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus Subtilis) به منظور کنترل رونویسی - صفحه:69-82

  tick  بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو های نژاد هلشتاین - صفحه:83-98

  tick  ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگر Aflp - صفحه:99-112

  tick  بررسی بیان Mrna ژن‌های Il-2 و Il-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O - صفحه:113-126
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved