>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:2


  tick  بررسی کروموزوم های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان یابی Qtl های موثر بر وزن بدن - صفحه:1-10

  tick  کاربرد بیومارکرهای لیپیدی برای ارزیابی ساختار جمعیت میکروبی خاک - صفحه:11-36

  tick  جدا‌سازی و همسانه‌سازی ژن منگنزپراکسیداز (Mnp) از قارچ صدفی خوراکی - صفحه:37-54

  tick  جایگزینی سیستیین 11 با سرین ‎در یکی از ایزوفرم‌های تیوردوکسین برنج (Ostrx23)‏ ‎‏ با روش جهش‌زایی هدایت شده‎ و اثر ‏آن بر میزان دایمر شدن و فعالیت احیایی - صفحه:55-66

  tick  تجزیه ژنتیکی-مولکولی ابعاد دانه برنج در جمعیت لاین های نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرود با استفاده از نشانگرهای Ssr و Aflp - صفحه:67-86

  tick  بررسی Est های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella Graminicola - صفحه:87-106

  tick  تراریختی گیاه کلزا با ساختار ترکیبی حاوی ژن جهش یافته Epsps و ترادف نشانه کلروپلاستی به منظورافزایش تحمل به علف کش گلیفوسیت - صفحه:107-120

  tick  تولید آنتوسیانین در کشت کالوس سیب: اثر منبع نیتروژن و غلظت منیزیم - صفحه:121-134

  tick  کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام پسته - صفحه:135-154

  tick  جداسازی، بیان ژن و تولید پروتیین افکتور Ptha باکتری Xanthomonas Citri Subsp Citri عامل بیماری شانکر مرکبات - صفحه:155-170

  tick  اثر فشار اسمزی بر ریزغده زایی درون شیشه ای در سیب زمینی رقم آگریا با کاربرد غلظت های مختلف ساکارز و پلی اتیلن گلایکول - صفحه:171-184

  tick  تنوع ژنتیکی اگزون 9 ژن فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز میتوکندریایی در سویه های مختلف مرغ با استفاده از تکنیک Pcr-Rflp - صفحه:185-197
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved