>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی Issr - صفحه:1-18

  tick  محاسبه اندازه جمعیت موثر و تخمین اندازه جمعیت کل، با استفاده از توالی‌یابی ژنوم میتوکندری در گرگ‌های استان‌های همدان، قزوین و زنجان - صفحه:19-32

  tick  چالش‌های پیش‌روی رهاسازی محصولات تراریخته Bt - صفحه:33-54

  tick  همسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلن - صفحه:55-74

  tick  کلونینگ ژن Invg از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل Pet32a و بررسی بیان آن در میزبان Bl21- De3 - صفحه:75-88

  tick  تجزیه و تحلیل تنوع و جایگاه ژنتیکی قوچ و میش های پناهگاه حیات وحش بوروییه با کمک ژن سیتوکروم ب (Cytochrome B) - صفحه:89-104

  tick  ارتباط چندشکلی اگزون 3 ژن میوستاتین با صفت دو قلوزایی در بز مرخز - صفحه:105-118

  tick  تکثیر ژن فیلیای گاوی غنی از Gc به کمک بهینه سازی طراحی آغازگر - صفحه:119-132

  tick  بررسی الگوی بیان ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در شاخساره ارقام گندم حساس و مقاوم و خویشاوند وحشی Aegilops Crassa تحت تنش شوری - صفحه:133-148

  tick  شناسایی ژنتیکی و طبقه بندی آرتمیای ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:149-162

  tick  تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های Nadh3 وNadh4l ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران - صفحه:163-174

  tick  کاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایران - صفحه:175-191
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved