>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:4


  tick  بهینه سازی القا و شرایط کشت ریشه های مویین تراریخته در گیاه دارویی گل میمونی بیابانی (Scrophularia Deserti) - صفحه:1-20

  tick  آنالیز مولکولی و بررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمریAyt1 ) ) جهت سم زدایی توکسین فوزاریومی Don در لاین های نسل دوم گندم تراریخته (Triticum Aestivum ) - صفحه:21-34

  tick  حذف ویروس موزاییک خیار از گلایل با استفاده از روش‎های کشت مریستم، گرمادرمانی و برق‎درمانی - صفحه:35-50

  tick  ارتباط بین حد آستانه ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر دربزهای تجاری - صفحه:51-66

  tick  مطالعه نقش ژن‌هایPr2 وPal در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax Avenae Subsp. Avenae - صفحه:67-82

  tick  توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن Igf1 در گوسفند - صفحه:83-96

  tick  بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،Ag1-1a Rhizoctonia Solani - صفحه:97-112

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های رازیانه با استفاده از نشانگرهای Issr و Rapd - صفحه:113-128

  tick  بررسی تنوع و روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انگور Vitis Vinifera L.)) با استفاده از نشانگرهای مولکولی Issr - صفحه:129-143

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای - صفحه:143-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved