>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بیان پروتیین نوترکیب اینترفرون گاما در بذر گیاه توتون - صفحه:1-16

  tick  تبدیل میکوتوکسین دی‌اکسی‌نیوالنول به فرم 3- استیله آن در گیاهان گندم و توتون از طریق بیان ژن سنتتیک استیل ترانسفراز - صفحه:17-28

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:29-42

  tick  کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3abc ویروس تب برفکی سروتایپ Oدر باکتری اشرشیاکلی - صفحه:43-56

  tick  تعیین تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه‌های Fusarium Solani نخود ایرانی با استفاده‌از نشانگرهای Rapd و Aflp در استانهای خراسان رضوی و شمالی - صفحه:57-74

  tick  تولید آنزیم آلفا آمیلاز از سویه گرمادوست بومیBacillus Licheniformis-Az2 جدا سازی شده از چشمه آبگرم قینرجه در استان اردبیل - صفحه:75-92

  tick  بهینه سازی محیط کشت اقتصادی و فرمنتا سیون برای تولید اسپور و کریستال های یک سویه بومی Bacillus Thuringiensis موثر بر آفات پروانه ای - صفحه:93-114

  tick  تعیین تنوع ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از نشانگرهای Issr - صفحه:115-132

  tick  باززایی گیاه ازمک (Cardaria Draba L.) از طریق کشت بافت - صفحه:133-154

  tick  باززایی دو رقم تجاری نیشکر Cp48-103 و Cp69-1062 از ریزنمونه های برگ انتهایی - صفحه:155-174

  tick  تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria Alternata - صفحه:175-200

  tick  جداسازی، همسانه‌سازی و توصیف ملکولی ژن‌های رمزکننده آنزیم‌های اندونوکلیاز اختصاصی تک‌رشته از گیاه جعفری (Petroselinum Crispum L.) - صفحه:201-215
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved