>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  الگوی بیان ژن های Osbp، Cat و Bzip در ارقام حساس و متحمل به خشکی سویا با استفاده از Pcr در زمان واقعی - صفحه:2-16

  tick  مطالعه اثر ناحیه ژنومی حامل ژن Hd1 بر زمان خوشه دهی در برنج - صفحه:17-32

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های پیشرفته آفتابگردان (Helianthus Annus L.) با استفاده از نشانگرهای Issr - صفحه:33-44

  tick  تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای Ssr و Aflp - صفحه:45-60

  tick  تاثیر تغییرات تک نوکلیوتیدی در ژن های کاپاکازیین، استیوپونتین وPpargc1 روی صفات تولید شیر و کیفیت تولید پنیر نژاد براون سوییس - صفحه:61-80

  tick  تجزیه و تحلیل توالی ناحیه اینترون 5 ژن Pit-1 در مرغان گوشتی لاین آرین - صفحه:81-90

  tick  بررسی امکان ریزازدیادی گیاه زینتی دراسنا با استفاده از روش کشت درون شیشه ای - صفحه:91-106

  tick  تشخیص تعدادی از عوامل باکتریایی سقط جنین در گوسفند افشاری با استفاده ازReal Time Pcr و تعیین حساسیت آغازگر مربوط به کمپیلوباکتر - صفحه:107-120

  tick  بررسی اثر مسمومیت زایی نانو ذره نقره بر سیستم های زیستی و اکولوژیکی - صفحه:121-148

  tick  همسانه سازی فرم اصلاح شده ژن Tpaانسانی در ناقل کلروپلاستی و باززایی گیاهان ترانس پلاستومیک توتون - صفحه:149-168

  tick  مطالعه سیتوژنتیک و بهینه سازی روش دورگ سازی ژنومی در محل در جنس پسته (Pistacia Spp.) - صفحه:167-184

  tick  تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی مرغ های بومی خراسان - صفحه:185-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved