>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تجمع آهن و روی - صفحه:1-14

  tick  اولین گزارش از آلودگی طبیعی بالنگ (Citrus Medica L.) به ‘Candidatus Phytoplasma Aurantifolia’ در ایران - صفحه:15-22

  tick  شناسایی جدایه‌های تک اسپور هموکاریون و ارزیابی فاصله ژنتیکی آن ها با استفاده از نشانگر Ssr در قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus) - صفحه:23-36

  tick  مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی - صفحه:37-50

  tick  مقایسه ساختارهای ژنتیکی جایگاه های Dgat1 و Scd1 در بین جمعیت هلشتاین و سیمنتال - صفحه:51-62

  tick  رهیافت مولکولی برای شناسایی زوج‌سمان بر اساس چند شکلی ناحیه کنترل میتوکندری - صفحه:63-74

  tick  ویژگی های مولکولی و زیستی جدایه های ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی آلوده کننده فلفل در استان تهران - صفحه:75-90

  tick  بررسی بیان ژن Nhx در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری - صفحه:91-100

  tick  شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا - صفحه:101-116

  tick  شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × Domestica .Borkh) - صفحه:117-128

  tick  مطالعه تجمع پرولین و بیان ژن P5cs دربرگ‌ها و جوانه‌های گل ژنوتیپ های لوبیای معمولی تحت تنش خشکی - صفحه:129-142

  tick  شناسایی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن و نسبت اندام های داخلی بدن روی کروموزوم شماره 1 بلدرچین ژاپنی - صفحه:143-158

  tick  تمایز بیان ژن انتقال دهنده نوع 1 گلوکز (Glut1) در زمان های متفاوت فیزیولوژیکی در غدد پستانی بزهای عدنی ایران - صفحه:159-173
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved