>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:2


  tick  آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation Etched Ring Virus) - صفحه:1-14

  tick  تشابه و تفاوت های ژن ناحیه کنترل میتوکندری در دو گونه سگ (Canis Lupus Familiaris) و گرگ (Canis Lupus) در ایران - صفحه:15-26

  tick  بر همکنش فرم نوترکیب تیوردوکسین ردوکتاز وابسته به Nadph (Ntr ) از گیاه برنج با تیوردوکسین(Trx) از دو منشا گیاهی و باکتریایی - صفحه:27-40

  tick  شناسایی نشانگرهای Aflp مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو - صفحه:41-60

  tick  ایجاد گیاهان زودگلده آرابیدوپسیس از طریق خاموش کردن ژن Clf به روش Rna Silencing - صفحه:61-74

  tick  بررسی بیان ژن‌های کلیدی در انتقال مجدد فروکتان گندم و برخی صفات فیزیولوژیک طی تنش شوری انتهای فصل - صفحه:75-90

  tick  ردیابی مکان های ژنی مرتبط با مولفه های جوانه زنی برنج در تنش اسمتیک خشکی - صفحه:91-100

  tick  مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche Spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران - صفحه:101-114

  tick  فلور قارچی همراه با علایم داخلی بیماری زوال انگور در استان کرمان - صفحه:115-132

  tick  مطالعه چندشکلی اگزون 4 ژن -Iigf و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی به روش Pcr-Sscp - صفحه:133-146

  tick  مطالعه تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی Isj - صفحه:148-162

  tick  چند شکلی درجایگاه های Fshr و Gdf9وارتباط آنها با تعداد بره در هر زایش گوسفند زل - صفحه:163-176

  tick  بررسی انتساب افراد به جمعیت هایی از سگهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:177-188

  tick  تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم B در مرغ بومی خراسان - صفحه:189-198

  tick  تشخیص جایگاه های ژنی صفات کمی تولید شیر، مقدار و درصد چربی آن روی کروموزوم 14 در جمعیت هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:199-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved